English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Регистър на обществените поръчки - информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключените договори. Разширено търсене. Нормативна уредба.
Регистър БУЛСТАТ - публична информация за стопанските и други субекти, които осъществяват дейност на територията на Република България.
Президент на НР България.
Народно събрание

Министерства и ведомства в България
Министерски съвет
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и горите
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на отбраната
Министерство на правосъдието
Министерство на транспорта и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на финансите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на културата
Адреси на дипломатически представителства на Република България - консулства и посолства на България в чужбина.
Агенция за държавни вземания
Посолство на Република България, Вашингтон, САЩ
Агенция за чуждестранни инвестиции
Агенция за приватизация
Агенция по заетостта
Българска агенция за инвестиции
Държавна агенция за осигурителен надзор
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Българска народна банка
Българска стопанска камара
Българска фондова борса
Софийска стокова борса
Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)
Българска търговско-промишлена палата
Дирекция за национален строителен надзор
Държавна агенция по метрология и технически надзор 

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Български институт по стандартизация
Институт по пазарна икономика

Институт за икономическа политика
Комисия за защита на конкуренцията
Национален осигурителен институт
Национален статистически институт
Патентно ведомство
Сметна палата
Централен депозитар
Център за икономическо развитие
Комисия по търговия и защита на потребителите

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

 

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information