HR Center

Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма

Lifelong learning

       
Наименование на проекта: Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма

Финансиране: Европейска комисия

Програма: Учене през целия живот

Секторна програма: Леонардо да Винчи, дейност “Мобилност”

Водеща организация: Габровска търговско-промишлена палата
Партньор: SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH, гр.  Кемниц, Германия

Ръководител на проекта: Галина Михнева,  тел.066 80 31 42

Цели: Запознаване с Европейските стандарти в областта на обучението по балнеотуризъм;
 - Придобиване и усвояване на иновативни знания и умения в управлението на процеса на обучението по балнеотуризъм; 
 - Постигане на по-високо качество на преподаване и създаване на нова специалност по балнеотуризъм;
 - Осигуряване на по-висока конкурентноспособност на обучителната организация на ГТПП на пазара на образователни услуги;
 - Подпомагане развитието на подотрасъла Балнеотуризъм в България.

Дейности:
  1. Информиране на потенциалните участници.
  2. Предварителен подбор на участници.
  3. Езикова подготовка по немски език и културна подготовка.
  4. Окончателен подбор на участниците.
  5. Провеждане на мобилността в Германия.
  6. Подготовка на модул за обучение по балнеотуризъм.

Очакваните резултати:
  - Повишени  професионални умения и компетенции на бенефициентите чрез усвояване на нови форми на преподаване и управление с цел  по-добро обвързване на професионалното обучение с практиката;
  - Повишени езикови и интеркултурни компетенции на бенефициентите;
  - Разработени концепция и насоки за внедряване на обучение по балнеотуризъм в ЦПО към ГТПП;
  - Придобити познания за предимствата от въвеждане на системите за качество в балнеотуризма –утвърждаване на европейския пазар на балнеотуризма.

Участници:
Участници в проекта са 7 мениджъри от туристическия сектор и обучители, работещи в областта на професионалното обучение.

Времетраене: октомври 2013 - септември 2014.Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.