Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти

23.07.2021  

Двустранни бизнес срещи в рамките на Co-Matching Virtual Meetings 2021.

23.07.2021  

Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE)

07.07.2021  

Безплатни консултации с кариерен консултант

25.06.2021  

Проектът Digital Coach подпомага въвеждането на цифровизацията в практическото обучение

25.06.2021  

Среща на бизнеса

23.06.2021  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

Leonardo

InnoWeit – от иновации към продължително професионално обучение

InnoWeit - from innovation to competence development

InnoWeit

     

       Първа среща и обучение на обучители в Бохум

       Информационен ден по проект InnoWeit (9 юли 2014 г.)

       Пилотно приложение на метода InnoKenn в „Мехатроника“ АД Габрово
      

       Габровската палата – домакин на международен семинар по иновации и управление на качеството

    Първа среща и обучение на обучители в Бохум


В рамките на две седмици в края на ноември и началото на декември 2013 г. в Бохум се проведоха първата среща на партньорите по проекта InnoWeit и обучение на по двама обучители от партньорска организация за прилагане на метода InnoKenn при тестване на иновативната способност на МСП. В рамките на програмата всеки от партньорите представи в кратък доклад състоянието на иновациите в собствената си страна. Приложени са снимки от събитията и презентацията за България на български и немски език.

Презентации:

      Innovationspolitik in Bulgarien

      Иновационна политика на България

Снимки от събитието:

     Информационен ден по проект InnoWeit (9 юли 2014 г.)

На 9 юли 2014 г. от 9,00 часа в Заседателната зала на Ректората на Техническия университет в Габрово  се информационен ден по проекта. Пред представители на фирми от Габровска област, академичните среди, местни и регионални власти и медиите бяха представени целите и дейностите по проекта, опита, който има Германия по прилагане на метода InnoKenn, метода InnoKenn, разработен от германски учени.
Беше проведено обучение  на специалисти от пет предприятия от  областта за използване на  метода InnoKenn, разработен от германски учени. Той е приложен досега в повече от 8000 германски МСП. В рамките на проект InnoWeit – От иновации към допълнително професионално обучение методът ще бъде приложен пилотно в тези предприятия от Габровска област.
Методът за оценка предизвика много голям интерес сред участниците и представителите на медиите.

      1Програма на информационния ден и обучението
.    
     
InnoWeit - От иновация към допълнително професионално обучение, д-р Мартин Крьол, Институт по трудово-правни науки, Рурски университет Бохум, Германия

   
InnoKenn - І Част Разработване, внедряване, прилагане. Д-р Мартина Веге, Инголф Рашер, IMO – Институт за модернизиране на икономическите и работни структури ООД, Германия

    
InnoWeit Диагностика на иновационната способност II част Информация; Обучение; Реализиране на място. Д-р Мартина Веге, Инголф Рашер, IMO – Институт за модернизиране на икономическите и работни структури ООД, Германия

     
Иновациите в България – политики, стратегии, стимулиране и инициативи. Десислава Колева, Община ГабровоСнимки от събитието:

     Пилотно приложение на метода InnoKenn в „Мехатроника“ АД Габрово

В рамките на проект InnoWeit – От иновации към допълнително професионално обучение, в който водеща организация е университетът в Бохум, а ГТПП е партньор, методът InnoKenn ще бъде приложен пилотно в 5 предприятия от Габровска област. Представители на тези предприятия участваха в обучението на 9 юли 2014 г., а на 10 юли немските експерти посетиха „Мехатроника“ АД – едно от пилотните предприятия. Те се запознаха с производството на дружеството и приложиха на практика метода InnoKenn в една безспорно иновативна фирма в Габрово.Снимки от събитието:
Габровската палата – домакин на международен семинар по иновации и управление на качеството

На 29 и 30 април 2015 г. Габровската търговско-промишлена палата (ГТПП) беше домакин на международен семинар на тема: „Иновации и управление на качеството в Европа“. Семинарът се проведе в рамките на проект InnoWeit – От иновации към допълнително професионално обучение, финансиран от Програма „Учене през целия живот“, секторна програма Леонардо да Винчи на ЕС, по който ГТПП е партньор, а водеща организация е Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум.
Иновациите в малките и средни предприятия (МСП) в Европа, оценката на техния иновативен потенциал и методите за повишаването му, управлението на качеството на иновативния процес, развитието на компетентностите на персонала за иновации бяха част от темите, които се дискутираха в рамките на два дни от представителите на МСП от Габровска област, на академичните среди, на местни и регионални власти. Те с интерес се запознаха с темата: Иновационния мениджмънт и управление на качеството като предизвикателство за развитието на компетентностите на персонала, представена от Моника Кюпер от Рурския университет в Бохум, Германия.
Опитът на Германия в областта на оценка на иновативната способност на МСП и резултатите от приложението в рамките на проекта на метода InnoKenn в пет пилотни предприятия от Габровска област беше представен от един от разработчиците на метода Мартина Веге. Тя очерта и друг метод, разработен в Германия, свързан с анализи във фирмата, от който нашите предприятия също биха могли да се възползват.
Оценката на иновативната способност на фирмите става особено актуална при кандидатстването им с проекти по програма „Хоризонт 2020“. На европейско ниво също е разработена методика и България вече има трима лицензирани оценители в рамките на Enterprise Europe Network по т.нар. метод IMP3rove. Той е в съответствие с европейския стандарт за управление на иновациите CEN/TS 16555-1. За това, както и за други възможности, които мрежата предоставя, говори Красимира Соколова - ръководител на EEN Стара Загора.
Състоянието на иновациите в България, факторите за тяхното нарастване, ролята на човешкия фактор и много други интересни данни в областта на иновациите представи Тодор Ялъмов от Фондацията за приложни изследвания и комуникации пред участниците в семинара и студенти от Техническия университет в Габрово. Беше отбелязано, че Габрово е един от центровете на иновации в България, приведени бяха множеството примери на добри практики в български компании . Фондацията от доста години изготвя доклада Иновации.бг.
Проф. Галя Дунчева от ТУ Габрово запозна аудиторията с пътя на една разработка от иновативната идея до внедряването й в предприятието - какво трябва да направят научните работници от университетите, за да имат „годен за внедряване“ продукт, а доц. Железаров – зам.-ректор на ТУ Габрово сподели опита на университета в подготовката на кадри и връзката с бизнеса.
Всички презентации са достъпни на сайта на Габровската търговско-промишлена палата, а при желание фирмите могат да заявят в ГТПП използването на метода InnoKenn в тяхната фирма безплатно.

Презентации:
   
      Управлението на иновациите и качеството като предизвикателство за развитието на компетентности. Д-р Моника Кюпер Институт по трудовоправни науки, Рурски университет Бохум, Германия

      Пътят на иновацията – от научната разработка в университета до предприятието. – проф. д-р инж. Галя Дунчева, ТУ Габрово

      Подготовка на техническите кадри в ТУ Габрово – бъдещи новатори? Доц. д-р инж. Илия Железаров, Зам. Ректор на ТУ Габрово
 
    
Enterprise Europe Network – Европейска мрежа за подпомагане на бизнеса и иновациите. Красимира Соколова, Ръководител на Enterprise Europe Network Стара Загора

      Методът InnoKenn – от приложение към продължаващо обучение. Мартина Веге, IMO (Институт за модернизация на стопански структури) Хилден, Германия

Снимки от събитието:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information